Stichting Utopa

(For an English version click here)

 

Het ontstaan

Stichting Utopa ontleent haar naam aan de Topa- Groep. Een groep ondernemingen die werkzaam is op het gebied van transportverpakken, met accenten op handel, productie, technologie, onderzoek en nascholing. De stichting werd in 1988 opgericht en bezit vanaf dat jaar alle aandelen van de Topa-Groep. De inkomsten van de stichting bestaan onder andere uit de dividenden die de stichting op dit aandelenbe- zit ontvangt. Hoezeer Stichting Utopa en de Topa- Groep door de eigendomsverhouding ook met elkaar zijn verbonden, de commerciële zeggenschap over de Topa-Groep berust niet bij de stichting. De samenhang tussen Stichting Utopa en de Topa-Groep is als bij een munt: twee zijden die elkaar niet zien maar toch bij elkaar horen. Twee verschillende gezichten die samen een eenheid vormen.  Stichting Utopa is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

 

Een visie

De belangrijkste beweegreden van de toenmalige eigenaar van de Topa-Groep, Loek Dijkman, om zijn bezit in Stichting Utopa onder te brengen was zijn visie dat de onderneming een rol in haar omgeving vervult die verder gaat dan het verschaffen van werk en het maken van winst. De gedachte hierbij is dat de onderneming haar ‘overwinst’ niet aan aandeelhou- ders uitkeert maar aan haar omgeving waaraan zij haar bestaansrecht ontleent. De winst wordt aangewend voor het algemeen nut. 

 

De geschiedenis herhaalt zich 

De constructie om het vermogen van een onderne- ming in een stichting onder te brengen, alsmede het idee dat eraan ten grondslag ligt, is niet nieuw. Al in 1889 richtte Ernst Abbe in Duitsland in Jena de Carl Zeiss Stiftung op. Voor Abbe gold zijn persoonlijke overtuiging dat ‘ondernemingseigendom aan strengere ethische maatstaven dient te voldoen en als openbaar goed wordt behandeld, voor zover dat uitgaat boven de maatstaf van een passend loon voor werk’. In ons eigen land bestonden rond 1900 utopische bewegingen rond Frederik van Eeden en Nescio.

 

Statutaire doelstelling

De statutaire doelstelling van Stichting Utopa is: Het actualiseren en stimuleren van creatieve talenten van mensen, daar waar de aanleg van enkelingen, om welke reden dan ook, geen kans krijgt. Onze samenle- ving legt zwaar de nadruk op bepaalde waarden, maar plaatst daardoor andere in de schaduw. De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het compenseren van deze onevenwichtigheden. Omdat de waarden die de samenleving benadrukt aan perio- dieke veranderingen onderhevig zijn, actualiseert de stichting haar aandachtsgebieden voortdurend. De geschiedenis leert dat bij het nemen van beslissingen economische argumenten vaak de doorslag geven. Achteraf blijkt dat die argumenten soms eenzijdig, discutabel of zelfs onjuist zijn. De stichting wil met de haar ter beschikking staande middelen deze eenzijdige waardebeoordeling enigszins compen- seren en als katalysator fungeren in een beoogd veranderingsproces. Tegelijkertijd wil de stichting de betrekkelijkheid van ons tegenwoordige bestel bena- drukken zonder direct een beter (utopisch) alternatief voorhanden te hebben. 

 

Een utopie

De naam van Stichting Utopa past wonderwel binnen de Topa-Groep. Deze naam roept natuurlijk ook associaties op met Utopia, het in 1516 door Thomas More gepubliceerde boek waarin hij een volmaakt gelukkige staat beschreef. Een utopie... 

 

Na Thomas More volgden er nog vele utopisten, ook in Nederland. Ondanks de verschillen van inhoud hadden alle utopieën door de eeuwen heen betrekking op de relatie van de mens tot zijn omgeving, op de verhouding van mens tot mens, van de mens tot de na- tuur en van de mens tot zijn werk. In het perspectief van deze verhoudingen is Stichting Utopa werkzaam, waarbij het historisch besef steeds een terugkerend element is. 

 

Aandachtsgebieden

Binnen de hieronder genoemde aandachtsgebieden wordt door de stichting voortdurend een segment ge- kozen dat extra aandacht en ondersteuning behoeft. Waar mogelijk ondersteunt de stichting educatieve activiteiten die een verband hebben met de geselecteerde aandachtsgebieden.

 

Mens tot mens

kinderen en jongeren
kansarmen en mensen met een handicap emancipatie en ‘demancipatie’

 

Mens en werk

arbeidsfilosofie vakmanschap

 

Mens en omgeving

archeologie en geschiedenis monumenten beeldhouwkunst Orgelmuziek

 

Mens en natuur

biologie landschappen 

 

Naast subsidiëring van projecten voor derden beheert de stichting zelf de volgende projecten:

 

De Idealenfabriek in Amsterdam, Leiden en Wageningen

 

Beeldengalerij Het Depot in Wageningen

 

Het Orgelpark in Amsterdam

 

Het Utopa-Weeshuis Kinderrechtenhuis in Leiden

 

Het Utopa Huis in Gorredijk

 

Stichting Utopa

RSIN nummer 51302098

Hooglandse Kerkgracht 17A

2312 HS Leiden

T. 071 516 48 48

E. stichting@utopa.nl

 

Kijk ook op www.utopa.nl

Voor ANBI informatie: klik hier

 

Aanvragen en honorering

Als stelregel geldt dat bestaande en daarvoor in aan- merking komende instanties en fondsen eerst dienen te zijn benaderd. Projecten met een uitgesproken politiek, commercieel of religieus karakter vallen bui- ten het ondersteuningsgebied. De stichting verleent in principe geen exploitatiesubsidies en delgt geen tekorten in een exploitatie. 

 

Aanvragen voor projectondersteuning dienen schrif- telijk te worden ingediend, voorzien van (indien van toepassing) een afschrift statuten, een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en de meest recente financiële gegevens.

De stichting behoudt zich het recht voor aanvragen niet in behandeling te nemen. Beslissingen van het bestuur zijn niet voor beroep vatbaar. Het is ter bindende beoordeling van het bestuur een aanvraag wel dan niet te honoreren. 

Over de Koorschool

De Koorschool Utopa werd in 2013 door Rozemarijn Kalis opgericht als ‘De Leidse Koorschool’. Met deze...

Lees meer

Wees een wees!

Tentoonstelling Wees een wees! Een tentoonstelling voor groepen 6 t/m 8 van de basisschool.   Aan de...

Lees meer

De Wezen Spreken

Tentoonstelling De Wezen Spreken   Openingstijden: woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 uur tot 16.30...

Lees meer